Obchodní Podmínky

(pdf verze ke stažení)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1.
Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VOP) Prodávajícího popisují běžnou obchodní spolupráci mezi Prodávajícím (společnost Singing Rock s.r.o. se sídlem Poniklá 317, 514 01 Poniklá, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32794, IČ 29130719) a Kupujícím a aplikují se na všechny smluvní vztahy Prodávajícího. Případná písemná ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišnou úpravu některých ujednání.

1.2.
V případě rozporu těchto VOP s kupní smlouvou mají přednost ustanovení kupní smlouvy.

1.3.
Nezašle-li Kupující Prodávajícímu ve lhůtě, která umožní dodání zboží ve sjednaném termínu, odesílací dispozice, může Prodávající zboží odeslat na adresu Kupujícího, která je mu známa, případně může od kupní smlouvy odstoupit jako při podstatném porušení kupní smlouvy.

II. Kupní cena a platební podmínky

2.1.
Dohoda o ceně je podstatnou náležitostí, bez které není kupní smlouva platná. Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, ceny Prodávajícího se rozumí "EXW". Není-li vzájemně sjednáno jinak, rozumí se, že kupní cena nebude zahrnovat dovozní poplatky, cla a jiné poplatky, vybírané na jiném území než v zemi Prodávajícího.

2.2.
Cena zboží dodávaného do jiného členského státu Evropské unie (dále jen EU) než je ČR bude fakturována bez české DPH za podmínky, že kupující prokázal svou registraci jako plátce daně v některé z členských zemí EU. Pokud tak neučiní, bere kupující na vědomí, že cena bude navýšena o českou DPH. Pokud je kupující registrován jako plátce DPH v jiné zemi EU než je země dodání zboží, zavazuje se, že v zemi dodání zboží jej přizná ke zdanění DPH.

2.3.
Kupní cena nebude považována za zcela uhrazenou, dokud nebude připsána na účet Prodávajícího v plné výši. Kupující nesmí bez dohody s Prodávajícím svévolně zadržet úhradu kupní ceny nebo jakékoliv její části jako protihodnotu v rozsahu zjištěného poškození nebo z jakéhokoli titulu, včetně reklamací vad.

2.4.
Kupující hradí kupní cenu Prodávajícímu na jeho účet v plné výši, to znamená, že veškeré mezibankovní poplatky v zemi Kupujícího spojené s převodem platby na účet Prodávajícího jsou hrazeny Kupujícím.

2.5.
Prodlení s úhradou smluvené zálohy, kupní ceny nebo jejich dílčích splátek znamená vždy podstatné porušení smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající má v takovém případě právo dle svého uvážení buď trvat na splnění závazku Kupujícího, nebo odstoupit od smlouvy, čímž nebude dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. Totéž platí pro případy platební neschopnosti Kupujícího nebo pro případ podstatného zhoršení podmínek majících vliv na převod plateb ze země Kupujícího. Jestliže kupní smlouva předpokládá úhradu kupní ceny formou splátek a Kupující je v prodlení se zaplacením kterékoliv splátky, ztrácí výhodu splátek a rovněž celý zbytek dluhu se stává ihned splatným.

2.6.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení, čímž není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn odepřít nebo pozdržet příští dodávky zboží Kupujícímu, a to i tehdy, byl-li sjednán pevný dodací termín.

2.7.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a veškerého příslušenství. Kupující je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně práv Prodávajícího podle tohoto odstavce proti třetím stranám. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího splněním závazku Prodávajícího dodat zboží.

III. Odeslání a převzetí zboží

3.1.
Jestliže Kupující, přestože byl k tomu vyzván, nepřevezme zboží v místě a čase uvedeném v kupní smlouvě, Prodávající může podle svého uvážení buď trvat na dodržení podmínek kupní smlouvy, nebo odstoupit od kupní smlouvy, znovu prodat zboží jinému zákazníkovi a požadovat případnou náhradu škody. Jestliže je Kupujícímu avizována připravenost zboží k odeslání nebo zboží je ke Kupujícímu dopraveno a Kupující odmítne se zbožím disponovat, Prodávající může podle svého uvážení zboží buď uskladnit na riziko, nebezpečí a náklady Kupujícího ve svých skladovacích prostorách, nebo ve veřejném skladě, nebo u třetí strany, nebo jej prodat na účet Kupujícího (za předpokladu, že Kupující již uhradil kupní cenu).

3.2.
Jestliže Prodávající neodešle zboží ve lhůtě stanovené kupní smlouvou, oznámí tuto skutečnost Kupujícímu. Kupující poskytne Prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu na splnění dodávky zboží. Jestliže není dohodnuto jinak, může Prodávající podle svého uvážení plnit svůj závazek dodávkami po částech.

3.3.
Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu a poté tento potvrzený dodací list vrátit Prodávajícímu. V případě, že je zboží dodáváno do zemí mimo EU a Prodávající nezajišťuje přepravu tohoto zboží, zavazuje se Kupující prokázat datum, kdy zboží překročilo vnější hranice EU.

3.4.
Všechny dodací podmínky použité v této kupní smlouvě budou interpretovány v souladu s INCOTERMS.

IV. Reklamace

4.1.
Prodávající garantuje, že jím dodávané zboží splňuje parametry deklarované v jeho dodavatelských podmínkách pro daný druh sortimentu nebo v dodacím listu. Dodavatelské podmínky pro daný druh sortimentu poskytuje Prodávající Kupujícímu na jeho vyžádání.

4.2.
Zjistí-li Kupující na dodaném zboží zjevné vady, musí o této skutečnosti písemně informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, ne však později než 7 kalendářních dnů po dodání zboží Kupujícímu. V případě prodlení jsou práva Kupujícího z titulu vadného zboží zcela neúčinná.

4.3.
Vyrozumění o případných jiných (skrytých) vadách dodaného zboží musí Kupující předat Prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu, ihned po jejich zjištění, ale nejpozději do konce záruční doby 6 měsíců po dodání zboží Kupujícímu, přičemž se má za to, že v případě prodlení Kupujícího jsou práva z titulu vadného plněni zcela neúčinná. Pouze po tuto dobu poskytuje Prodávající záruku za jakost.

4.4.
Za vady se nepovažuje, splňuje-li zboží tolerance uváděné v dodavatelských podmínkách. Reklamace vad musí být učiněna e-mailem nebo formou doporučeného dopisu a musí být doložena zjevným důkazem, tzn. vzorky vadného zboží, detailním popisem reklamovaných vad a popisem způsobu manipulace a použití výrobků, při kterých se reklamované vady objevily, včetně sdělení reklamačního nároku. Není-li stanoveno jinak, zasílá Kupující vzorek reklamovaného zboží Prodávajícímu a reklamace se vyřizuje v sídle Prodávajícího. Na případnou žádost Prodávajícího zajistí Kupující v tomto ohledu také jednání na předmětném místě, např. v místě uskladnění reklamovaného zboží. Kupující není oprávněn provádět jakékoliv opravy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího až do ukončení reklamačního řízení.

4.5.
Je-li reklamace shledána oprávněnou, provede Prodávající podle svého uvážení opravu zboží v přiměřené dodatečné lhůtě ve svém sídle anebo u Kupujícího, nebo nahradí vadné zboží novou bezvadnou dodávkou, nebo poskytne Kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace není oprávněná, pokud reklamované zboží má vady, které způsobil sám Kupující nebo třetí osoba.

4.6.
Jestliže nebyla reklamace v přiměřené dodatečné lhůtě ukončena některým z výše uvedených způsobů, může Kupující eventuálně od kupní smlouvy odstoupit v rozsahu vadného plnění. Jestliže však předtím Kupující požadoval slevu z ceny, není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V. Rozhodné právo

5.1.
Kupní smlouva a vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména pak ustanoveními §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.2.
Veškeré spory, které by vznikly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské Komoře ČR a Agrární Komoře ČR v Praze podle jeho řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto řádu, je-li kupující osobou, která nemá své sídlo nebo místo podnikání v ČR. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

5.3.
Je-li Kupující osobou, která má své sídlo nebo místo podnikání v ČR, je prorogací dle ust. § 89a občanského soudního řádu stranami této smlouvy zvolen za místně příslušný soud podle sídla Prodávajícího.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1.
Pro nákup v e-shopu Prodávajícího platí VOP zveřejněné na webových stránkách e-shopu (http://www.mountainshop.cz/sr/gallerydetail.csp?!AV,18).

6.2.
Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a na webových stránkách (http://www.singingrock.cz/obchodnipodminky) Prodávajícího.

6.3.
Prodávající si vyhrazuje právo VOP kdykoli upravit. Nové upravené znění VOP je účinné od okamžiku, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách (http://www.singingrock.cz/obchodnipodminky) Prodávajícího.

6.4.
Platnost a účinnost těchto VOP nastává (23.1.2014)

Máte zájem o více informací?

Pro odeslání formuláře musíte mít povolený javascript.

Kontakt

mapa sídla SR Machinery SR Machinery

info@srmachinery.cz
Mobil: +420 727 947 813
Tel.: +420 583 437 702

Fakturační údaje a další podrobnosti?